Ympäristöohjelma

Turvanasi Oulun ympäristöohjelma

2022-2025

iso_slider

Ympäristöohjelmassa on tunnistettu Turvanasi Oulun merkittävimmät ympäristönäkökohteet huomioiden koko toimipisteen toiminnan. Tämän perusteella on luotu keskeisimmät ympäristöpäämäärät, tavoitteet, ohjelmat ja toiminnan mittaamisen.

Yleistä

Turvanasi Oulu on Turvata Oy Ab:n omistama sammutinhuoltoliike, joka sijaitsee Oulun Maikkulassa osoitteessa Haarasuontie 8. Turvata Oy Ab kuuluu ruotsalaiseen Dafo-konserniin.

Turvanasi Oulu palvelee paikkakunnan yrityksiä sekä kuluttajia kaikissa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Toimipisteessä työskentelee säännöllisesti neljä (4) työntekijää ja toiminnassa käytetään myös alihankkijoita.

Henkilöstömme on ammattitaitoisia ja kokeneita sammutinhuoltajia.
Turvanasi Oulu on sitoutunut ISO 9001 laatujärjestelmään, jossa se on lupautunut toimimaan ympäristöä kunnioittaen.

 

Toiminta

Liike toimii 200 m2 vuokratiloissa, joissa lämmitysmuotona on kaukolämpö. Sähkön kulutuksen osalta liikkeen toiminnassa ei ole laitteita, jotka kuluttaisivat normaalista toiminnasta poikkeavia energiakuormia.

Tuotteiden kuljetuksissa käytetään ympäristövastuullisia toimijoita. Kuljetuksia toimipisteeseemme saapuu 2-3kpl/ kk. Saapunut materiaali toimitetaan asiakkaille omilla autoilla tai luotettavien kuljetusyhtiöiden toimesta.

Huoltotoiminnassa on kaksi toimintaan soveltuvaa pakettiautoa. Vuodessa ajoneuvoihin kertyy noin 50 000 ajokilometriä. Turvanasi Oulun tuoterepertuaari on laaja ja vastaa asiakkaiden tarpeita huoltoliikkeen tavoin.

 

Palvelut

Turvanasi Oulu tarjoaa erilaisia palveluita, kuten alkusammutusvälineiden, väestönsuojien ja savunpoistolaitteiden tarkastuksia ja huoltoja, opastemerkintöjä, pelastussuunnitelmia ja koulutuksia. Liike toimii jälleenmyyjänä sammuttimille ja muille alkusammutusvälineille sekä tarvikkeille. Sammutinhuoltoliikkeen toiminta on luvanvaraista.

 

Turvanasi Oulun negatiiviset ympäristövaikutukset

– Huoltoihin liittyvästä matkustamisesta syntyvät päästöt
– Kuljetuksien aiheuttamat päästöt ympäristöön
– Kiinteistössä käytetyn energian tuottamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset

 

Toimintamme positiiviset ympäristövaikutukset

– Minimoidaan ihmisille ja kiinteistöille tulipalossa aiheutuneet vahingot huolletuilla ja toimivilla paloturvallisuuslaitteilla sekä ennaltaehkäisevillä koulutuspalveluilla

– Pidennetään myytävien tuotteiden elinkaaria ohjaamalla asiakkaita oikeisiin tuotevalintoihin ja harjoittamalla laadukasta huoltotoimintaa

 

Ympäristöohjelman tavoitteet

1. Pidennetään myytyjen tuotteiden elinkaarta parantamalla huoltosopimusten vaikuttavuutta

Sammutinten ja muiden alkusammutusvälineiden huoltaminen kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin uuden hankkiminen. Siksi tavoitteena on pidentää myytävien tuotteiden elinkaarta parantamalla huoltosopimusten kattavuutta. Tällä tarkoitetaan huoltosuhteiden lisäämistä alkusammutusvälineiden, savunpoistolaitteistojen ja vastaavien tuotteiden osalta.

 

2. Varmistetaan myynnissä olevien tuotteiden varaosasaatavuus seuraavaksi 10 vuodeksi

Turvanasi Oulu tuo myyntiin tuotteita, joille taataan varaosa- ja sammutesaatavuus vähintään 10 vuodeksi. Lisäksi kehitetään myytyjen laitteiden uudelleenkäyttöä erilaisilla vanhoille tuotteille kehitetyillä innovaatioilla.

 

3. Lisätään asiakkaiden laatu- ja ympäristötietoisuutta tiedottamalla heitä säännöllisesti

Asiakkaita tiedotetaan laadukkaista, teknisesti heidän tarpeitaan palvelevista ja ympäristöystävällisistä tuotteista säännöllisillä uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa, omilla nettisivuilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Näin heitä ohjataan yhä ympäristöystävällisempiin valintoihin ja luodaan heille lisäarvoa. Tämän lisäksi nostetaan ekotuotteiden osuutta tuotevalikoimassa. Turvanasi Oulu tuo markkinoille myös uutta opetustekniikkaa alkusammutusharjoitusten toteuttamiseen.

 

4. Nostetaan henkilökunnan osaamista tuotetietoudessa

Henkilökunnan koulutusta ympäristöä vähemmän kuormittavista tuotteista lisätään sekä parannetaan työntekijöiden kykyä kertoa niistä eteenpäin asiakkaille. Tuotetaan myös materiaalia viestinnän helpottamiseksi.

 

5. Parannetaan jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöastetta materiaaleina tai tuotteina

Jätteiden muodostumista vähennetään kierrätystä lisäämällä tuomalla lasi- ja paperikierrätyspisteitä liikkeen tiloihin. Lisäksi selvitetään muovinkierrätyksen mahdollisuus ja se otetaan käyttöön. Astioiden tyhjennys järkeistetään vastaamaan todellista tarvetta. Myös tietosuoja-aineisto säiliön käyttöön ottaminen selvitetään.

 

6. Pienennetään huoltotoiminnan ja logistiikan aiheuttamaa ympäristökuormaa

Turvanasi Oulun tavoitteena on vähentää logistiikan aiheuttamia ympäristökuormia 10 % vuoteen 2023 mennessä sekä huoltoajojen aiheuttamia ympäristökuormia 80 % vuoteen 2025 mennessä. Tämän mahdollistaa ostojen toimitusten keskittäminen 1 x viikossa. Suunnittelua parantamalla vähennetään myös pikatilausten määrää. Tavoitteena on pyrkiä neuvottelemaan tuotteet aina seuraavaan viikkokuormaan.

Ajoneuvoissa käytetään liikennepolttoaineina uusiutuvia polttonesteitä (2022/30 % ja 2023/80 % biopolttoaineita). Huoltoreittejä ja aikatauluja kehittämällä vähennetään ajokilometrejä.

 

7. Vähennetään toimitilan energiankulutusta

Turvanasi Oulun tavoitteena on vähentää toimistokiinteistön energiankulutusta vuosittain vuoden 2021 kulutuksen ollessa lähtötilanne. Tämän vuoksi hankitaan energiatehokkaita AAA-luokan laitteita aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Lisäksi huolehditaan, että valmiustilaan jäävien sähkölaitteiden sammutetaan työpaikalta lähdettäessä ja laitteiden omia energiasäästöasetuksia hyödynnetään. Myös turhia nosto-oven avauksia vältetään, etenkin talvella.

 

8. Käytetään uusiutuvia energiamuotoja

Vuodesta 2023 lähtien Turvanasi Oulu siirtyy käyttämään vihreää sähköä.

 

Tavoite Parannustoimenpiteet Mittaaminen
Jätteet
Jätteiden muodostumisen vähentäminen.

Kierrätyksen lisääminen koko toiminnassa.

Lisäämme kierrätyspisteitä toimistolle (lasi, paperi).

Selvitetään muovin kierrätysmahdollisuus ja otetaan se käyttöön.

Optimoidaan tyhjennysvälit siten, että tyhjiä astioita ei turhaan tyhjennetä Selvitetään tietosuoja-aineistosäiliön käyttöön ottaminen.

Jäteastioiden tyhjennyskerrat suhteessa vuoteen 2021.
Tyhjennyskerrat/vuosi jätelajeittain.
Ostotoiminta
Hankimme myyntiimme tuotteita, joilla on vähintään 10v elinkaari.

Tuotteidemme sammutteet ovat kohteeseen soveltuvia ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Hankkiessamme uusia tuotteita varmistamme tuotteiden varaosasaatavuuden ja muun huollon saatavuuden.

Tuomme markkinoille vuosittain ympäristöystävällisempiä alkusammutustuotteita.

Olemme tuomassa markkinoille uutta opetustekniikkaa alkusammutusharjoitusten toteuttamiseen.

% osuus tuotteista, joille löytyy varaosat.

Uusien ympäristön huomioivien innovaatioiden määrä kpl/vuosi

Logistiikka ja huollot
Vähennämme logistiikan aiheuttamia ympäristökuormia 10 % vuoteen 2023 mennessä.

Vähennämme huoltoajojen aiheuttamia ympäristökuormia 80% vuoteen 2025 mennessä.

Ostojen toimitusten keskittäminen 1x viikossa.

Suunnittelua parantamalla vähennämme pikatilausten määrää.

Pyrimme aina neuvottelemaan tuotteet seuraavaan viikkokuormaan.

Ajoneuvoissa käytämme liikennepolttoaineina uusiutuvia polttonesteitä (2022/30% 2023/80% biopolttoaineita).

Huoltoreittejä ja aikatauluja kehittämällä vähennämme ajettuja kilometrejä.

Toimitusten määrä/kk 1x kk.

Pikatilausten määrä kpl suhteessa viikko kuormiin.

Biopolttoaineiden osuus ostetuista litroista.

Ajettujen kilometrien suhde huoltosopimusten määrään.

Elinkaarivaikutus
Tuotteidemme elinkaaren pidentäminen.

Tavoitteemme on pidentää myymiemme tuotteiden elinkaarta parantamalla huoltosopimusten kattavuutta.

Tiedon lisääminen huoltojen merkityksestä laitteiden toimivuuteen ja elinkaareen.

Huoltosuhteen nostaminen (alkusammutusvälineet, savunpoistoluukut, jne.

Tuotteistetaan platiniumtuotteet, joissa taataan varaosasaatavuus vähintään 10 v. ja varaosa- ja sammutesaatavissa paikallisesta liikkeestä.

Kehitämme myymiemme laitteiden uudelleen käyttöä. Tuoteinnovaatiot vanhoille tuotteille.

Huoltosopimusten määrä kpl.

Huoltosuhde.

Huollot, uudet sammuttimet/ ekotuotteet % osuus kokonaismyynnistä.

Uudelleen käyttöön osuus.

Energia
Vähennämme toimistokiinteistömme energian kulutusta vuosittain vuoden 2021 kulutuksen ollessa lähtötilanne. Hankimme energiatehokkaita AAA- luokan laitteita aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Valmiustilaan jäävien sähkölaitteiden sammuttaminen päivän päättyessä.

Hyödynnetään laitteiden omia energiasäästöasetuksia.

Vältetään turhia nosto-oven avauksia talvella.

Siirrytään käyttämään vihreää sähköä toiminnassa vuodesta 2023 lähtien.

AAA-luokassa olevien laitteiden suhde muuhun laitteisiin.

Ohjeistuksen noudattaminen

Henkilökunta
Osaamisen ja sitoutumisen edistäminen ympäristö- ja tuotetietoudessa. Ympäristötietoisuuden lisääminen kouluttamalla omaa henkilöstöä ja tiedottamalla asiakkaita.

Osaamisen kasvattaminen ohjaamaan asiakasta valitsemaan teknisesti ja ympäristöllisesti oikea sammutin kohteeseen.